Algemene voorwaarden

Voorwaarden van:

Troostgeschenk 
gevestigd te Huurdemanlaan 17, 7766 BE  Nieuw-Schoonebeek.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst met alle gedichten auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Troostgeschenk worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Betaling
Troostgeschenk werkt alleen met de mogelijkheid tot betalen door middel van een iDEAL (Nederland) of BanContact (België).
Wanneer wij het bedrag op de rekening hebben ontvangen, is de bestelling geplaatst, dan zorgen wij zo spoedig mogelijk voor de verzending van het bestelde. Indien het niet voorradig is storten wij het bedrag per omgaande terug. 

Privacy
De door u beschikbaar gestelde gegevens worden alléén door Troostgeschenk te Nieuw-Schoonebeek gebruikt.

Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van Troostgeschenk , vennootschap onder firma, ingeschreven in de Kamer van Koophandel regio Meppel onder nummer 85898538.
1b.  De opdracht of order geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Troostgeschenk.
1c.  Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Troostgeschenk zijn aanvaard.
1d.  Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Opdrachtgever.

2a.  Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
2b.  Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
2c.  Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen.

3a.  Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief  BTW en de vervoerskosten die u vooruit betaald voor het kunnen transporten van de goederen, dat door PostNL, DPD of DHL zal worden uitgevoerd.
3b.  Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Troostgeschenk gedane aanbiedingen, die te vinden zijn op boven vermelde websites.
3c.  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3d.  Troostgeschenk kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.

1.   De overeenkomst komt tot stand wanneer er een bestelling wordt geplaatst op de website en daarna het totaal bedrag van de bestelling is bijgeschreven op de rekening van Troostgeschenk. 

Artikel 5: Levering.

5a.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het huisadres van de consument of aan het zakelijke adres van de wederverkoper.
5b.  De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5c.  Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Troostgeschenk hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5d.  Indien Troostgeschenk gegevens nodig heeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Troostgeschenk ter beschikking heeft gesteld.
5e.  Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Troostgeschenk zullen zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.
5f.  Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Troostgeschenk kan worden toegerekend overeenkomstig de Algemene Voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
5g.  Troostgeschenk houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
5h.  Bestellingen worden na verpakking op het kantoor- en magazijnhoudende adres, overgegeven aan een vervoersorganisatie wetende PostNL. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat Troostgeschenk de verzendkwitantie heeft ontvangen van deze vervoersorganisatie.

Artikel 6 : Garantie.

6a.  Troostgeschenk garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6b.  De onder 6a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering.
6c.  Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Troostgeschenk de zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van opdrachtgever vervangen. In dat geval verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Troostgeschenk te retourneren en de eigendom daarover aan Troostgeschenk te verschaffen.
6d.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Troostgeschenk opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6e.  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Troostgeschenk in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 7: Reclame.

7a.  Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Troostgeschenk retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen gebruikssporen vertoont. De kosten van het retour zenden komen voor rekening van de klant zelf. Troostgeschenk retourneert binnen 7 dagen na retour ontvangst van de producten de betaalde prijzen van de teruggestuurde producten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
7b.  Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Troostgeschenk terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclame.
7c,  Reclames terzake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Troostgeschenk te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame terzake van het gebrek.
7d.  Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Troostgeschenk te worden gedeponeerd.
7e.  Troostgeschenk dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
7f.  Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 8: Betaling

8a.  Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur, tenzij het bestelde niet in voorraad aanwezig is, dan wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gebracht.
8b.  Bestellingen worden door Troostgeschenk per email bevestigd.
8c.  Troostgeschenk beschikt over een geringe voorraad per artikel, het kan dus voorkomen dat bepaalde producten uitverkocht zijn. Indien zulks geschiedt belooft Troostgeschenk per omgaande het betaalde bedrag terug te storten op de rekening van opdrachtgever.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a.  Indien door Troostgeschenk geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Troostgeschenk jegens opdrachtgever beperkt tot  hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
9b.  Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Troostgeschenk beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9c.  Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.
9d.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.
9e. De geleverde goederen van Troostgeschenk zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Artikel 10: Overmacht.

10a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opTroostgeschenk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Troostgeschenk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Troostgeschenk worden daaronder begrepen.
10c. Troostgeschenk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Troostgeschenk zijn verbintenis had moeten nakomen.
10d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.